V tomto vyhlásení nájdete informácie o spôsoboch získavania osobných údajov prostredníctvom používania našej internetovej stránky. Osobnými údajmi rozumieme všetky údaje, ktoré sa vzťahujú k vašej osobe: napr. meno, adresa, e-mailové adresy, používateľské správanie.

Účelom tohto dokumentu je informovať vás o vašich právach a o spôsoboch, akým vaše údaje spracúvame.

Ďakujeme vám za dôveru, ktorú nám prejavujete poskytnutím vašich osobných údajov. Práve preto sa pri spracúvaní osobných údajov riadime nielen všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov. Dodržujeme aj ustanovenia Nariadenia EÚ č. 2016/679. To upravuje všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov. Do platnosti vstúpilo 25. 05. 2018 a je známe pod skratkou GDPR.

Kto sme a kde nás nájdete:
Pecado GmbH
Dreherstraße 39
1110 Viedeň
Tel: +43 1 890 99 36/12
E-mail: immobilien@immo-pecado.at

1. Vaše práva

Vaše práva spojené s osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli:

 • právo na informácie,
 • právo na úpravu alebo zmazanie,
 • právo na obmedzenie rozsahu spracúvania,
 • právo na vznesenie námietky voči spracúvaniu,
 • právo na prenosnosť údajov.

Máte taktiež právo dostávať jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje a o tom, aké práva máte z pozície dotknutej osoby (čl. 13 ff všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov).

Okrem toho máte právo na vznesenie sťažnosti u dozorného orgánu pre dohľad nad ochranou osobných údajov v prípade nevhodného spracúvania vašich osobných údajov alebo narušenia vašich práv. Pred podaním sťažnosti dozornému orgánu pre dohľad nad ochranou osobných údajov a v prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na: immobilien@immo-pecado.at

Aby sme vašu žiadosť týkajúcu sa hore uvedených práv boli schopní spracovať a aby sme mohli zaistiť, že vaše osobné údaje nebudú poskytnuté neoprávneným tretím stranám, priložte k vašej správe aj jednoznačnú identifikáciu vašej osoby a krátky popis spôsobu narušenia hore uvedených práv.

Ak máte ďalšie otázky o spracúvaní vašich údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese immobilien@immo-pecado.at

Zaslaním e-mailu alebo písomnej žiadosti môžete priamo uplatniť hore uvedené práva. Dovoľujeme si vás však upozorniť na to, že máme právo vás kontaktovať za účelom overenia vašej totožnosti. To platí aj pre telefonickú a ostatnú komunikáciu.

2. Získavanie osobných údajov prostredníctvom dopytov

Údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pri nadviazaní prvého kontaktu e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára (napríklad e-mailová adresa, telefónne číslo alebo iné kontaktné údaje) budeme archivovať, aby sme na vašu správu mohli odpovedať. Právnym základom tohto spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov. Po spracovaní vašej požiadavky, resp. po vypršaní nárokov spojených s právnym vzťahom vytvoreným na základe vášho kontaktu, budú vaše údaje anonymizované.

3. Získavanie osobných údajov pri návšteve našej internetovej stránky

Pri informatívnej návšteve našej internetovej stránky, t.j. bez registrácie alebo iného spôsobu poskytnutia údajov, o vás zhromažďujeme informácie na našom serveri len prostredníctvom vášho internetového prehliadača.

 • IP adresa
 • dátum a čas aktivity
 • rozdiel v časovom pásme voči greenwichskému času (GMT)
 • rozsah vašej aktivity (konkrétna stránka)
 • stav pripojenia/kód HTTP
 • objem prenesených údajov
 • internetová stránka, z ktorej ste boli presmerovaní
 • internetový prehliadač
 • operačný systém a jeho rozhranie
 • jazyk a verzia internetového prehliadača.

Okrem uvedených údajov sa počas využívania našej internetovej stránky vo vašom počítači ukladajú súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa prostredníctvom vášho internetového prehliadača ukladajú na pevnom disku a sú nositeľom určitých informácií pre lokalitu, z ktorej pochádzajú (v tomto prípade pre nás). Rovnako ako väčšina internetových stránok používame po získaní vášho súhlasu cookies rôznymi spôsobmi s cieľom skvalitniť používanie našej internetovej stránky. Ak nám neudelíte svoj súhlas, budeme o vás získavať len anonymné údaje, napr. na účel zistenia celkového počtu návštevníkov našej internetovej stránky.

Cookies žiadnym spôsobom neovplyvňujú funkčnosť programov a nie sú nositeľmi počítačových vírusov. Slúžia na zefektívnenie internetovej ponuky a jej prispôsobenie potrebám používateľov.

4. Poskytovanie vašich údajov tretím osobám

Zverené osobné údaje archivujeme a spracúvame len v rozsahu potrebnom na realizáciu kúpy nehnuteľnosti. Poskytovanie údajov tretím subjektom obmedzujeme na minimum a dochádza k nemu v prípadoch, kedy je nevyhnutné na realizáciu zmluvy, stanovené zákonom alebo spojené s oprávneným obchodným záujmom zúčastnenej (tretej) strany.

Možní príjemcovia vašich osobných údajov:

 • oddelenia spoločnosti, ktoré pracujú na realizácii obchodných transakcií (nákup nehnuteľností), napr. účtovníci, architekti
 • spoločnosti v rámci skupiny podnikov
  (napr. pri realizácii spoločných projektov)
 • tretie strany účastné na realizácii obchodnej transakcie
  (napr. sprostredkovateľské platformy, správa nehnuteľností, poskytovatelia finančných služieb)
 • subjekty spolupracujúce s našou spoločnosťou
  (napr. právni zástupcovia, daňoví poradcovia, daňový úrad, kataster nehnuteľností a iné úrady)

Vaše údaje za žiadnych okolností nebudeme poskytovať tretím subjektom na marketingové a podobné účely. Subjekty, s ktorými spolupracujeme, aj naši zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou a povinní dodržiavať nariadenia o ochrane osobných údajov.

5. Používanie Google Analytics

Po udelení vášho súhlasu táto internetová stránka využíva službu Google Analytics od spoločnosti Google Inc. ("Google") na analýzu správania na internetových stránkach. Tento analytický nástroj využíva cookies na zaznamenávanie štandardných protokolárnych údajov a používateľského správania na našej internetovej stránke v súhrnnej forme. Informácie získané prostredníctvom tohto súboru cookie o vašom spôsobe využívania internetovej stránky sa spravidla odosielajú na server Google v USA alebo iných štátoch mimo EÚ, kde sa archivujú.

Služba Google Analytics zhromažďuje tieto informácie: internetový prehliadač, typ zariadenia, model zariadenia, krajina, poskytovateľ služieb, rozlíšenie obrazovky (na mobilných zariadeniach), čas zotrvania na internetovej stránke, jazyk, operačný systém, navštívené sekcie internetovej stránky. Spoločnosť Google tieto informácie využíva na hodnotenie spôsobu využívania internetovej stránky a tvorbu reportov o aktivite na internetovej stránke pre naše potreby.

Využívanie cookies môžete zablokovať v nastavení vášho internetového prehliadača alebo si na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout do svojho internetového prehliadača môžete nainštalovať príslušný plugin.

6. Začlenenie Google Maps

Na tejto internetovej stránke využívame služby Google Maps. Vďaka tomu vám môžeme priamo na našej internetovej stránke ponúknuť interaktívne mapy, ktoré obsahujú množstvo užitočných funkcií.

Návštevou našej internetovej stránky poskytujete spoločnosti Google informácie o tom, ktoré sekcie našej internetovej stránky ste si prezreli. Zároveň poskytujete všetky údaje uvedené v bode 4 tohto vyhlásenia. Tento proces prebieha bez ohľadu na to, či máte užívateľský účet na platforme Google, v ktorom ste prihlásení, alebo či užívateľským účtom Google vôbec nedisponujete. Prihlásením do užívateľského účtu Google sa vaše údaje priamo priradia k vášmu účtu. Ak si neželáte priradenie týchto údajov k vášmu profilu na platforme Google, musíte sa pred aktiváciou ikony odhlásiť. Spoločnosť Google archivuje vaše údaje vo forme používateľského profilu a využíva ich na marketingové účely, pri prieskumoch trhu a/alebo prispôsobovaní svojej internetovej stránky vašim potrebám. Cieľom tohto vyhodnocovania (aj u neprihlásených používateľov) je zobrazovanie relevantnej reklamy a informovanie ostatných používateľov sociálnych sietí o vašej aktivite na našej internetovej stránke. Máte právo na vznesenie námietky voči vytvoreniu požívateľského profilu. Túto námietku je potrebné adresovať spoločnosti Google.

Bližšie informácie o účeloch a rozsahu získavania informácií a ich spracúvaniu poskytovateľmi pluginov nájdete vo vyhláseniach o ochrane údajov konkrétnych poskytovateľov. Tam nájdete aj bližšie informácie o vašich právach a možnostiach nastavení na ochranu vášho súkromia. http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Spoločnosť Google spracúva vaše osobné údaje aj na území USA a dodržuje ustanovenia ochrany súkromia zakotvené v EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

7. Doba archivácie

Vaše osobné údaje archivujeme len po dobu potrebnú na splnenie našich záväzkov voči vám. V súlade s legislatívou o povinnej archivácii archivujeme vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s kúpou nehnuteľnosti, sedem rokov od zmluvného plnenia.

Ak sme vám poskytli len informačné materiály a nie ste naším klientom, archivujeme vaše údaje do odvolania vášho súhlasu.

8. Remarketing

Používame aplikáciu Google Remarketing Táto funkcia nám umožňuje oslovovať vás opakovane. Vďaka tejto aplikácii sa vám naša reklama zobrazí v prostredí vášho internetového prehliadača po návšteve našej internetovej stránky. To umožňujú cookies uložené vo vašom internetovom prehliadači, ktoré prostredníctvom Google zaznamenávajú a vyhodnocujú vaše používateľské správanie pri návšteve rôznych internetových stránok. Pomocou Google tak dokážeme zistiť, či ste našu internetovú stránku navštívili už v minulosti. Podľa vyjadrenia spoločnosti Google nedochádza k párovaniu údajov získaných v rámci remarketingu s vašimi osobnými údajmi, ktoré Google eventuálne archivuje. Spoločnosť Google garantuje, že pri remarketingu využíva pseudonymizáciu.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto ustanovenia o ochrane údajov budeme priebežne prispôsobovať vývoju internetového prostredia. Zmeny vám včas oznámime na našej internetovej stránke. Preto by ste sa k týmto ustanoveniam o ochrane údajov mali pravidelne vracať, aby ste mali vždy aktuálne informácie.

Stav k: máj 2018